Forumindex svenskahema
Ett gratis forum från www.gratisforum.se
 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 


Första förslag på stadgar

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Förbundsfrågor
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-06 20:40:05    Rubrik: Första förslag på stadgar Svara med citat

Än är det bara jag och Anders Linnard som tittat på stadgarna. Läs och kommentera! Kom ihåg att detta är ett första utkast.

Text som är innesluten mellan [[ och ]] är kommentarer som är inflikade i stadgarna. Några kapitel på slutet är inte helt genomarbetade utan har fortfarande referenser till RFs stadgar.

Svenska HEMA-Förbundet (SFHEMA)

– Stadgar –

Antagna vid konstituerande möte 20XX-XX-XX
Ändringar antagna vid årsstämma 20XX-XX-XX

Bakgrund
Först en kort introducerande text om Förbundets historia.

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts­utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
b. alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé
1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén.

2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska HEMA-förbundet (SFHEMA)

§ 1 Uppgift
1.1 Svenska HEMA-förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och främja HEMA i Sverige.

1.2 Förbundets främsta syfte är att främja utövande, återskapande och bevarande av historiska europeiska kampkonster (HEMA), baserat på studier av historiska källor eller levande traditioner som är godkända av förbundet.

[[ här kanske även definitionen av “historisk” och “europeisk” skall finnas med? ]]

§ 2 Omfattning
2.1 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 6 § 2 blivit medlemmar i Förbundet.

§ 3 Beslutande organ
3.1 Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen (FS).

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
4.1 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 5 Verksamhet
5.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utsett organ.

§ 6 Stadgetolkning
6.1 Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan bordläggas till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.

§ 7 Förslag till stadgeändring
7.1 Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap 8 §.

§ 8 Beslutförhet i stadgefrågor
8.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 2/3 av antalet angivna röster.
8.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum.
8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till X.

[[ 8.3 ovan. Där X är någon som inte kan rösta om förbundets nedläggande, exempelvis ett övergripande internationell HEMA-förbund kanske? —anders.linnard ]]

3 kap Förbundsstämma

§ 1 Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen under mars månad, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets hemsida, senast 30 dagar före mötet.
1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet.

§ 2 Extra förbundsstämma
2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan samt på Förbundets hemsida. Föredragningslistan utsänds till samtliga av förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän och föreningar senast 7 dagar före mötet.
2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma.

§ 3 Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.
3.2 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 20-tal medlemmar senast den 31 december året före verksamhetsåret redovisade medlemmar, dock högst 3 röster.
3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.

[[ 3.2 ovan. Antalet röster en förening får beroende på antalet medlemmar kanske skall tas upp till diskussion ]]

§ 4 Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.
4.4 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.
4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.

§ 5 Ärenden
5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av vice ordförande i Förbundet
21. Val av kassör i Förbundet
22. Val av sekreterare i Förbundet
23. Val av 1 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
25. Val av två revisorer
26. Mötets avslutande

[[ antalet ledamöter valda under #23 kan vara det vi bestämmer när stadgarna röstas in. SBK har här skrivit X. Varför bara 1 är förslagen är för att så gör SMMAF]]

§ 6 Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som är ansluten till Förbundet.
6.2 Tjänsteman inom Förbundet får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.
6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i förbundet.

4 kap Förbundsstyrelsen

§ 1 Förbundsstyrelsens roll
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets högsta beslutande organ.

§ 2 Arbetsår
2.1 Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.

§ 3 Styrelsens sammansättning
3.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare och 1 övriga ledamöter, samt två suppleanter.

§ 4 Adjungerade ledamöter
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.

§ 5 Kommittéer
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.

§ 6 Arbetsfördelning
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.

§ 7 Kallelse
7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive möte.

§ 8 Beslutsmässighet
8.1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, inkl. suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande.
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som ersätter ledamot.
8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte.

§ 9 Uppgifter
9.1 Förbundsstyrelsen skall:
1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk HEMA
3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet
4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga förberedelser för mötet
5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för förbundsstämman.
6. Till Förbundets revisor, minst sex veckor före stämman, överlämna alla för revision nödvändiga handlingar
7. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet samt förvaltningsberättelse
8. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner
10. Föreslå förbundsavgift
11. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget
12. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande
13. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat och övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt
14. Följa sina idrotters utveckling och till Förbundsstämman lämna in förslag och synpunkter när detta behövs.
15. Ansvara för utbildning av instruktörer
16. Ha överinseende över all under Förbundet sorterande tävlingsverksamhet
17. Besluta om sanktion av tävlingar
18. Främja tävlingsutbyte med utländska HEMA-organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer
19. Anordna DM, SM, NM, EM och VM för de idrotter Förbundet ansvarar för. Genomförandet av sådan tävling kan delegeras till förening.
20. Ta ut landslag och landslagsledning till landskamper och internationella tävlingar
21. Handha för Förbundsverksamheten erforderliga internationella kontakter

[[ vilka tävlingar skall Förbundet annordna? #19 ovan är tagen ur SBKs exempelstadgar ]]

5 kap Förbundets revision

§ 1 Revisor
1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av årsstämman fastställda revisorerna.

§ 2 Uppgifter
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna handlingarna.

6 kap Föreningar

1 § Stadgar
1.1 För förening gäller obligatoriska delar i Förbundets normalstadgar för förening. Utan godkända stadgar kan förening inte väljas in i Förbundet.

2 § Inval
2.1 Förening skall skriftligen tillställa Förbundet ansökan om medlemskap.
2.2 Förbundsstyrelsen fattar beslut om inval av ansökande förening, som skall ha inkommit till Förbundet inom fyra veckor.
2.3 Föreningen skall uppfylla nedanstående villkor för att medlemskap skall beviljas:
1. Föreningen bedriver HEMA i enlighet med Förbundets definition och bestämmelser.
2. Ansökan görs på ett av Förbundet fastställt formulär tillsammans med föreningens antagna stadgar.
3. Föreningen har förbundit sig att tillämpa de principer på vilka Förbundets normalstadgar för idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med till Förbundet redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat av Förbundet fastställda medlemsavgifter.
6. Föreningen har godkänd eller godtagbar instruktör.
7. Föreningen bedriver inte sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets eller som strider mot i 11 kap angivna etiska normer.
8. Föreningen tillhör inte annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurrerande verksamhet.
2.4 Beslut om nekat medlemskap kan överklagas till Förbundets Juridiska nämnden.

3 § Prövotid
3.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid prövning av medlemsansökan begära att medlemskap skall beviljas på prov. Prövotiden får inte bestämmas till längre tid än ett år.
3.2 Under prövotiden har Förbundsstyrelsen rätt att besluta att föreningens medlemmar inte skall få delta i Förbundets arrangerade eller sanktionerade tävlingar.
3.3 Föreningen skall under prövotiden lämna de upplysningar och medverka till den insyn i föreningen som erfordras för bedömningen av föreningens medlemskap.
3.4 Efter avslutad prövotid skall Förbundet fatta beslut om fortsatt medlemskap skall beviljas.

4 § Utträde och uteslutning
4.1 Förening som önskar utträda ur Förbundet, skall göra skriftlig anmälan om detta till Förbundet.
4.2 Föreningen kan uteslutas, om den trots påminnelser:
1. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år till Förbundet erlägga fastställda avgifter.
2. Underlåtit att senast den 31 december året före verksamhetsåret varje år insända begärda årsrapportuppgifter.
3. Saknar godkänd eller godtagbar instruktör.
4. Bedriver sådan verksamhet som uppenbarligen skadat eller kan skada Förbundets anseende i samhället, eller som strider mot i 10 kap angivna etiska normer.
5. I övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs i Förbundets stadgar.
6. Tillhör annan organisation som bedriver en med Förbundet konkurerande verksamhet.
4.3 Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen efter det att föreningen beretts tillfälle att yttra sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet skall med angivande av skälen meddelas förening inom två veckor.
4.4 Beslutet kan överklagas hos Juridiska nämnden senast tre veckor efter det att beslutet kommit föreningen tillhanda.

5 § Åtaganden
5.1 Föreningen skall:
1. följa dessa stadgar samt Förbundets tävlings- och övriga bestämmelser och reglementen,
2. till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av förbundsstämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår,
3. till Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret insända årsrapporter,
4. på begäran lämna sina räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelse eller distriktsförbundsstyrelse för granskning,
5. föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning. Hålla årsstämma och på denna, efter verkställd revision, ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Anmäla sina medlemmar genom den kanal som angivits av Förbundet och tillåta Förbundet att inhämta medlemsredovisning.
7. Registrera sin förening hos skattemyndigheten som en ideell idrottsförening.

6 § Behörighet
6.1 Förening som inte är ansluten till förbundet eller som inte har fullgjort sina förpliktelser gentemot Förbundet enligt dessa stadgar, har inte rätt att delta i någon av Förbundets instanser anordnade tävlingar, träningsläger eller övriga förbundsarrangemang.

7 kap Tävlingar

[[ hela detta kapitlet behöver ses över. jag har inte ändrat ngt utan bara tagit det rakt av ur SKFs stadgar ]]

1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1 För tävling om RF:s och Förbundets mästerskapstecken gäller RF:s stadgar, 12 kap och övriga fastställda tävlingsbestämmelser.
1.2 Utländsk föreningsmedlem, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år äger rätt att delta i SM- och DM-tävlingar.

2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 Under ett och samma kalenderår får medlem i förening delta i distriktsmästerskapstävling endast i det distrikt där föreningens hemort är belägen.

3 § Deltagande i internationella tävlingar.
3.1 Sveriges officiella landslag uttages av den av Förbundsstyrelsen tillsatta landslagsledningen. Sveriges officiella landslag tävlar i enlighet med World Karate Federations, WKF, regelverk.
3.2 Medlem får ej deltaga i för förbundet eller WKF konkurrerande organisationers träning, tävling eller uppdrag.
3.3 Deltagande i stiltävling och att där representera Sverige och sin stil tillåtes under förutsättning att det med tydlighet framgår att deltagandet är i en stiltävling. Vidare skall deltagare inte uppträda på ett sådant sätt att arrangör, medtävlande eller publik får intryck av att denne representerar Sveriges officiella karate landslag.

8 kap Representations- och övergångsbestämmelser

1 § Tävlande i flera föreningar
1.1 Medlem skall inte tävla för mer än en förening under en och samma tävling. Svenskt Mästerskap ses, i det fall detta samarrangeras vad gäller kadett/junior, senior och Lag, som en tävling.
2 § Tillstyrkt övergång
2.1 Utövare som tidigare tävlat för annan till Förbundet ansluten förening, skall tävla för ny förening när skriftligt meddelande, tillställt den tidigare föreningen, kan uppvisas utvisande att HEMA-utövare inte längre önskar tävla för den tidigare föreningen.

9 kap Bestraffningsärenden

[[ även detta kapitel behöver ses över ]]

1 § Bestämmelser
1.1 Förbundets Juridiska nämnden, är första instans för bestraffningsärenden. Nämnden skall bestå av tre ledamöter, varav två skall vara jurister, en av dessa skall leda arbetet som nämndens ordförande.
1.1 Juridiska nämndens ledamöter utses av förbundsstyrelsen.

2 § Överklagan
2.1 Vid överklagan av juridiska nämndens beslut skall ärendet hänskjutas till förbundsstyrelsen, som är andra instans.

3 § Bestraffning
3.1 Förbundsstyrelsen förbehåller sig, eller det organ till vilket den överlåtit sin bestraffningsrätt, rätten att bestraffa i enlighet med stöd av RF:s stadgar 14 kap.

4 § RF:s stadgar
4.1 RF:s stadgar 14 kap skall tillämpas, om annan bestämmelse inte finns i denna stadga.

9 kap Regler mot doping

[[ även detta kapitel behöver ses över ]]

1 § Syfte
1.1 Förbundet skall sträva efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott. Med doping menas de förseelser som anges i Idrottens dopingreglemente.
1.2 Förbundet skall utse en antidopingansvarig som jobbar med antidopingfrågor.

2 § Dopingreglemente
2.1 Förbundet ska följa World Anti-Doping Code (WADC) samt andra direktiv som föreslås av RF:s antidopinggrupp.
2.2 Förbundet skall ha ett antidopingprogram, programmet skall revideras kontinuerligt.

3 § Bestraffning
3.1 Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap.
3.2 Dopingnämnden skall som första instans pröva bestraffningsärenden enligt antidopingreglemente i RF:s stadgar 13 kap. Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

4§ Sekretess
4.1 Sekretess gäller inom förbundets antidopingverksamhet för uppgift som avser RF:s planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men.

10 kap Etiska normer

1 § Syfte
1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till grund för all utövning av HEMA inom Förbundet. Allt utövande av HEMA skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna.
1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal och avser att bidra till kampen mot våld inom och utom idrotten.

2 § Tillämpningsområden
2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i Förbundet.
2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar och tekniker avviker från dem svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion hålla sig inom ramen för de gällande reglerna.

3 § Ansvar
3.1 Föreningen skall ha av förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet med Förbundets regler och normer.
3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom HEMA och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer idrottens regler och normer.
3.3 Brott mot dessa skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara direktiv om gällande regler.

4 § Instruktion och träning
4.1 Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som sker inom idrottslig forskning och utveckling.
4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom HEMA och lära eleverna ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.
4.3 Vid undervisning skall instruktören:
1. noggrant välja de tekniker som är anpassade till elevernas färdighet, ålder och utveckling,
2. ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler.
4.4 Instruktören får inte:
1. använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
2. utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker,
3. tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra klubbar eller idrotter inom Förbundet,
4. uppträda på ett sådant sätt att idrottens anseende och goda rykte skadas.

5 § Tävling
5.1 Vid tävling skall för HEMA gällande tävlingsregler noggrant följas.

6 § Marknadsföring
6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av HEMA, skall vara vederhäftig, saklig och sanningsenlig.
6.2 Alla skall vid marknadsföring av HEMA iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med allmänhet, myndighet och massmedia främja idrottens anseende och goda rykte.

7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 Det åligger förbunds- och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följes.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
vanishRegistreringsdatum: 22 januari 2011
Inlägg: 4

InläggPostat: 2011-04-06 23:51:06    Rubrik: Svara med citat

Har bara skummat igenom som snabbast men märkte att WKF (world karate federation) nämndes lite väl mycket i kapitel 7 - tävlingar.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-07 08:04:23    Rubrik: Svara med citat

vanish skrev:
Har bara skummat igenom som snabbast men märkte att WKF (world karate federation) nämndes lite väl mycket i kapitel 7 - tävlingar.


Just kap 7 har jag inte skrivit om alls eftersom det först måste bli en diskussion om hur/vad/vilka tävlingar vi ska ha.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
AndersRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 74

InläggPostat: 2011-04-07 12:16:26    Rubrik: Svara med citat

Vad är det som styr mästerskapstävlingar egentligen?
/A
_________________
Tränare i GHFS - Fäktning, kampsport, träning i Göteborg
Medlem i HEMAC
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Thomas HagaeusRegistreringsdatum: 20 december 2010
Inlägg: 6

InläggPostat: 2011-04-09 21:12:15    Rubrik: Svara med citat

Orkade bara läsa början.

Citat:
b. alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Att överhuvud taget ha med ordet "ras" känns ganska otidsenligt. Nationalitet och religion räcker väl? Det man skulle kunna lägga till är väl läggning.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
CEKRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 93

InläggPostat: 2011-04-10 10:06:35    Rubrik: Svara med citat

Wow, stod det verkligen "ras" i RF's original??? Måste vara en kvarleva från typ 1903 då förbundet grundades. Idag är det väl "etnicitet" som brukar stå istället.

Sedan är ju "sexuell läggning" något som brukar stå med i dylika listor. Vidare så brukar det väl stå "religion eller annan trosuppfattning". Ateister är ju också välkomna, således:

Citat:
b. alla som vill, oavsett etnicitet, nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Mattias LandeliusRegistreringsdatum: 16 november 2010
Inlägg: 52
Ort: Uppsala

InläggPostat: 2011-04-10 16:14:18    Rubrik: Svara med citat

har också skummat igenom stadgarna lite och de ser utförliga och seriösa ut. Bra jobbat över lag tycker jag. Däremot så blir jag lite tveksam till en del punkter i Kapitel 10 om etiska normer.

Jag vill inte sätta mig på tvären i onödan, och uppskattar verkligen allt arbete som satts in i det här arbetet, men är det verkligen tänkt att förbundet ska sitta och detaljbestämma över den träning som utförs i dess föreningar?

Dessutom så är det väl inte föreningsmedlemmarna som är enkild part gentemot förbundet utan föreningarna? eller? jag har förstått det som att vi vill jobba för att HEMA ska växa i Sverige, inte för att toppstyra HEMAs innehåll. Med andra ord så ifall en förening anses utöva HEMA, varför ska förbundet lägga sig i dess innehåll ifall inte uppenbara övertramp över allmäna svenska idrottsliga normer görs?

Men låt oss börja från början i kapitel 10.

Citat:

2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i Förbundet.

2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar och tekniker avviker från dem svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion hålla sig inom ramen för de gällande reglerna.


Frågor:
1. Är det regler eller normer? det finns en skillnad där.
2. Bör föreningen gå in och driva processer gentemot individer, bör inte inte det vara en fråga som förbundet tar med föreningen?

Citat:
3 § Ansvar
3.1 Föreningen skall ha av förbundsstyrelsen godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet med Förbundets regler och normer.
3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom HEMA och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer idrottens regler och normer.
3.3 Brott mot dessa skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara direktiv om gällande regler.


Frågor:
1. angående 3.1. är detta verligen vist? Det låter som toppstyreri och upplagt för framtida problem. Däremot tycker jag att det är vist att representanter för föreningarna, föreningsstyrelse och instruktörer i allmänhet är insatta i förbundets normer och regler och kanske kan särskilda utbildningar och certifierningar vara ett sätt att öka föreningens och individens kunskap och anseende. Men att certifiera instruktörer när vi inte kan bestämma oss för hur vi ska hugga ett krumphau mellan föreningarna?(lite överdramatiserat ja. men ändå.) Dessutom: när övergår skilda tolkningsåsikter till olämplighet som instruktör?

2. angående 3.2 är att hålla sig uppdaterad inom HEMA något vi vill kräva? Tycker personligen bättre om formuleringen "uppmuntra" och "är önskvärt".

Citat:


4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom HEMA och lära eleverna ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.


kommentar:
Det här är en över lag bra etisk norm. även om jag anser att det borde stå "föreningarnas instruktörer och ledare..."

Citat:

4.3 Vid undervisning skall instruktören:
1. noggrant välja de tekniker som är anpassade till elevernas färdighet, ålder och utveckling,
2. ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler.
4.4 Instruktören får inte:
1. använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
2. utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker,
3. tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra klubbar eller idrotter inom Förbundet,
4. uppträda på ett sådant sätt att idrottens anseende och goda rykte skadas.


frågor och kommentarer:
1. angående 4.3. kanske skulle man lägga till och övningar efter tekniker?
2. angående 4.4.2. hur defineras olämplig teknik? Vem bestämmer det egentligen? är det farliga kast, sparkar osv. som avses? eller är det moraliska aspekter som avses. Får vi inom förbundet t.ex. inte lära ut "hur man rånar en bonde" tekniken från Wallerstein? Wink


Citat:
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 Det åligger förbunds- och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följes.


kommentar:
1. Den här tycker jag i sig är bra. Men som jag påtalat tidigare så ställer jag mig tveksam till ifall förbundet ska interagera direkt med individer.Summa summarum: i korthet ställer jag mig frågan till tre saker.
1. ifall förbundet bör bestämma direkt över individer. jag anser att vi borde ha ett förbund där föreningen hålls ansvarig för medlemmens agerande. och om individen bryter mot förbundets normer och reger så är det en fråga för föreningen i första hand. om förbundet vill ta i med hårdhandskarna ska de istället ställa krav på föreningarnas styrelse på bot och bättring. Det är dessa som kontaktar t.ex. instruktörer eller medlemmar och uppföljer ärendet. Om förbundet inte tycker att föreningen sköter sig i detta får den straffa föreningen tills dess att åtgärder vidtas.

2. HEMA är ett Work in progress och tolkningars skiftar. Vem har egentligen tolkningsföreträde, och ska vi tvinga en förening att tycka si eller så?`Detta borde rimligvis vara en personlig mognadsfråga och inte en ledningsfråga. Därför ställer jag mig frågande till ifall förbundet bör ställa krav på föreningens tränare och vara den som certifierar dessa(dvs. ger dem myndighet att lära ut.) Detta menar jag bör vara föreningens uppgift. Det är föreningen som tillsammans ska se till att dess individer utövar HEMA, inte förbundet. förbundet bör se till att föreningarna utövar HEMA men det är inte samma sak.

3. jag tycker den generella tonen i förbundets etiska normer ska mildras och där det inte behövs så ska formuleringen uppmuntra och putta i rätt riktning snarare än ställa hårda krav.

tack för ordet. återigen vill jag säga att det här är inte ett angrepp utan ett försök att bidra till förbundsprocessen. Keep up the good work således.
_________________
Mattias Landelius
UHFS
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-10 17:19:33    Rubrik: Svara med citat

Mattias Landelius skrev:
tack för ordet. återigen vill jag säga att det här är inte ett angrepp utan ett försök att bidra till förbundsprocessen. Keep up the good work således.


Tack för dina kommentarer! Jag ska svara i detalj så snart jag hinner.

Däremot vill jag flika in en viktig sak om detta utkast. Det är ett utkast. Inte färdigt. Jag gillar inte alla delar men både jag och Anders kände att det är viktigt att det kommer ut och kan diskuteras snarare än att han och jag filar i all evighet på det.

Jag vill också nämna att detta utkast är baserat på Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K), Svenska MMA-Förbundets (SMMAF) och Svenska Karateförbundets (SKF) stadgar. Inget är taget ur hatten utan kommer ifrån etablerade förbund. Min tanke har varit att vi behöver lära oss ifrån de etablerade förbunden som har längre erfarenhet än vi och att om de kan leva med stadgar som dessa kanske vi kan det med. Så olika är vi inte. Sen ska vi så klart inte bara copy&paste utan göra detta till våra stadgar. Därför är de postade så de kan diskuteras.

Vill man läsa hela texten i Google Docs se länken

https://docs.google.com/document/pub?id=1XEcD2pSUmSun3TqKqhbJymnb2f40ohUePQfL77Lybt4

Först kommer arbetsdokumentet. Sådant som är markerat grönt är text som är kollad och som verkar ok. Grå text är delar av exempelstadgarna som ska bort. Text markerad orange behöver ses över. Text som är innesluten mellan [[ och ]] är originaltext i exempelstadgarna som vi inte kommer ha med i våra stadgar. Även kommentarer som är inflikade i stadgarna är inneslutna på samma sätt.

Efter det färgglada arbetsdokumentet kommer den version som är postad här.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
CEKRegistreringsdatum: 13 november 2010
Inlägg: 93

InläggPostat: 2011-04-11 09:26:37    Rubrik: Svara med citat

Först ett stort tack till hr Mårdby som driver stadgefrågan! Hurra för dig! Sedan vill jag säga att jag helt står bakom Mattias inlägg ovan!
Vad gäller stycket 4.4…
Citat:
Citat:
4.4 Instruktören får inte:
1. använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker,
2. utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker,
3. tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra klubbar eller idrotter inom Förbundet,
4. uppträda på ett sådant sätt att idrottens anseende och goda rykte skadas.


…så känns det som om det är ett uttryck för MMA-förbundets (gissningsvis) ambition att visa att man är en seriös idrott. I linje med Mattias kommentar tycker jag att HEMA-förbundet åtminstone i en första stadga inte borde ha så mycket att säga om hur respektive förenings instruktör lägger upp sin undervisning så länge man beter sig sportsligt och säkert. För MMA-folket är det säkert viktigt med en punkt som visar att man inte följer stadgarna om man börjar lära ut pungspark, nackbrytning och ögonpetning som matchtekniker för MMA. Sedan kan man ju fråga sig om inte MMA-tekniker i sig är förråande. Samma sak gäller HEMA. HEMA-förbundet tycker jag skall verka för förhindrandet av farliga tekniker i matchsammanhang. Vid teknikträningen skulle det dock inte bli många tekniker kvar om man tog bort dem som var ”förråande”. HEMA vimlar väl inte direkt av små lagom bekväma mystekniker. Grundförutsättningen är ju liksom att det handlar om slakt…
Jag föreslår nåt sånt här istället:
Citat:

Citat:
4.3 Vid undervisning skall instruktören:
1. Sträva efter att anpassa träningen till elevernas färdighet, ålder och utveckling,
2. Stävja osportsligt och respektlöst beteende, t.ex. genom information om föreningens etikettsregler, tillrättavisningar och genom att vara en positiv förebild.

4.4 Instruktören får inte:
1. Mot någon, i något sammanhang och på några villkor bete sig osportsligt och respektlöst
2. Lära ut och utöva tekniker på ett farligt sätt (däremot får potentiellt farliga tekniker läras ut och utövas, på ett säkert sätt). All undervisning måste planeras med hänsyn till säkerhets- och skadeaspekten, för de tränande och för tredje person.


Kanske skulle det vara en poäng att kolla i Krav Magas stadgar vad gäller just denna fråga (”läskig i teknikträningen men snäll vid sparring”).
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
AndersRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 74

InläggPostat: 2011-04-11 10:14:02    Rubrik: Svara med citat

Även jag håller med om kommentarerna.

/Anders
_________________
Tränare i GHFS - Fäktning, kampsport, träning i Göteborg
Medlem i HEMAC
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-11 16:25:39    Rubrik: Svara med citat

Bra inlägg av Mattias och CEK (som är vem IRL?).

Mattias Landelius skrev:
Jag vill inte sätta mig på tvären i onödan, och uppskattar verkligen allt arbete som satts in i det här arbetet, men är det verkligen tänkt att förbundet ska sitta och detaljbestämma över den träning som utförs i dess föreningar?


Både ja och nej. Beror på vad du lägger i ordet "detaljstyra". Om du inte sysslar med HEMA så hör du inte hemma i förbundet. Det är ju styrning. Så jag svarar ja på din fråga. Förbundet bryr sig inte om hur du tränar så länge det är HEMA. Så jag svarar nej på din fråga. Vad i stadgarna är detaljstyrning av din träning? Hur hindrar de dig från att göra det du gör idag?

CEK skrev:
Kanske skulle det vara en poäng att kolla i Krav Magas stadgar vad gäller just denna fråga (”läskig i teknikträningen men snäll vid sparring”).


Bra inlägg av CEK som jag inte hinner svara på i sin helhet. Citatet "4.4 Instruktören får inte: ..." kommer inte från SMMAF utan ifrån SB&K. Jag är 90% säker iaf Razz

Just detta jag citerat ovan vill jag bara kommentera. Jag kommer titta på Krav Magas stadgar. Bra förslag. Någon annan art som folk tycker är lämpliga att jämföra med?
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Mattias LandeliusRegistreringsdatum: 16 november 2010
Inlägg: 52
Ort: Uppsala

InläggPostat: 2011-04-11 17:15:06    Rubrik: Svara med citat

Citat:
Både ja och nej. Beror på vad du lägger i ordet "detaljstyra". Om du inte sysslar med HEMA så hör du inte hemma i förbundet. Det är ju styrning. Så jag svarar ja på din fråga. Förbundet bryr sig inte om hur du tränar så länge det är HEMA. Så jag svarar nej på din fråga. Vad i stadgarna är detaljstyrning av din träning? Hur hindrar de dig från att göra det du gör idag?


tack för svaret.

Jag håller helt med dina svar och det var detta som jag hoppades skulle vara förbundets hållning.

jag vädrade bara några farhågor jag fick baserat på det allmänna första intrycket. Kanske framförallt mot den något luddiga förbudet mot "olämpliga tekniker", men det är nog främst en formuleringsfråga. Jag drar tillbaka just den kommentaren.
_________________
Mattias Landelius
UHFS
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-23 23:06:48    Rubrik: Svara med citat

Tänkte svara på en del av Mattias post som jag gärna ser fler åsikter på.

Mattias Landelius skrev:
Dessutom så är det väl inte föreningsmedlemmarna som är enkild part gentemot förbundet utan föreningarna?


Både och. En förening är ansluten till förbundet och genom att vara medlem i föreningen har jag som individ möjlighet att vara medlem i förbundet. Jag betalar ju en avgift till min förening för att vara ansluten till förbundet och ta del av förbundets försäkring osv. Så fungerar iaf de andra kampidrottsförbunden jag tittat på, SBK och SKF, och jag ser några fördelar.

När SKF arrangerar SM i Karate så kan ju inte vilken jeppe som helst komma in utan du som individ som är medlem i SKF via en till SKF ansluten förening kan tävla.

Mattias Landelius skrev:

Citat:
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 Det åligger förbunds- och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följes.


kommentar:
1. Den här tycker jag i sig är bra. Men som jag påtalat tidigare så ställer jag mig tveksam till ifall förbundet ska interagera direkt med individer.


Jag tror att förbundet behöver ha möjligheten att interagera direkt med individ. Annars får vi ett tämligen kraftlöst förbund som hela tiden måste förlita sig på föreningarna. Det kan bli komplicerat. En förening leds ju av sin styrelse där varje person har rösträtt. Låt säga att det är ngn i styrelsen i en förening som förbundet vill agera mot. Hur ska den styrelsen agera då? Det känns som att det blir onödigt komplicerat och ett extra steg att gå via för att få ngt gjort. Gör ngn person ngt galet så kan jag tycka att det inte ska leda till ngn komplicerad process utan förbundsstyrelsen ska kunna agera.

Dessutom så är det inte säkert att förbundet enbart kommer bestå av föreningar i framtiden. Det kan finnas kommittéer eller arbetsgrupper som förbundsstyrelsen eller årsmötet tillsätter. Vi låser oss om förbundet enligt stadgarna enbart kan agera mot förening.

Mattias Landelius skrev:
Summa summarum: i korthet ställer jag mig frågan till tre saker.
1. ifall förbundet bör bestämma direkt över individer. jag anser att vi borde ha ett förbund där föreningen hålls ansvarig för medlemmens agerande. och om individen bryter mot förbundets normer och reger så är det en fråga för föreningen i första hand. om förbundet vill ta i med hårdhandskarna ska de istället ställa krav på föreningarnas styrelse på bot och bättring. Det är dessa som kontaktar t.ex. instruktörer eller medlemmar och uppföljer ärendet. Om förbundet inte tycker att föreningen sköter sig i detta får den straffa föreningen tills dess att åtgärder vidtas.


Jag är inte övertygad om att det är bättre att förbundet går till föreningen. Det känns komplicerat och onödigt. Du som person är medlem i förbundet likväl som i föreningen. Du är förbundsmedlem och representant för förbundet. Det du gör speglas inte bara på din förening utan även förbundet. Om du som person gör ngt tokigt förstår jag inte varför inte förbundet kan säga det direkt till dig.

Har jag fel så förklara för mig varför och övertyga mig att ändra min felaktiga åsikt.


F.ö. så får jag stadgarna till förbundet som krav maga ingår i om ett par veckor. Jag är 99% säker på att de ser ut precis som utkastet ovan.


edit: Insåg att jag kanske är otydlig ovan. Jag menar att det är bra om förbundet kan gå direkt mot individ. Inte att förbundet måste. I många fall är det nog bättre om förbundet går till föreningen med vad det nu är för ärende. Men förbundet bör kunna gå direkt till individ också och inte vara låst till att enbart kunna gå till/via förening.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Niklas MårdbyRegistreringsdatum: 14 november 2010
Inlägg: 144
Ort: Göteborg

InläggPostat: 2011-04-24 15:35:26    Rubrik: Svara med citat

I SMMAFs stadgar står det:

Citat:
10 kap Etiska normer
1 § Syfte
1.1 För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
2 § Tillämpningsområden
2.1 För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.
3 § Ansvar
3.1 För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
4 § Instruktion och träning
4.1 För instruktion och tävling gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.
5 § Tävling
5.1 För tävling gäller 10 kap 5 § i SB&K:s stadgar.
6 § Marknadsföring
6.1 För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.


dvs de använder SB&Ks stadgar rakt av. Dessa lyder:

Citat:
10 kap Etiska normer
1 § Syfte
1.1 Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de etiska riktlinjer, som skall ligga till grund för all utövning av idrott inom Förbundet. Allt utövande av idrott skall ske i en anda av gott samförstånd och respekt mellan deltagarna.
1.2 Normerna utgör också ett led i den sociala och moraliska fostran, som är ett av idrotts-rörelsens grundläggande ideal, och avser att bidra till kampen mot våld inom och utom idrotten.
2 § Tillämpningsområden
2.1 Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och ledare i anslutna UF.
2.2 Vid anlitande av utländska instruktörer vilkas värderingar och tekniker kan avvika från de svenska normerna skall dessa instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska förhållanden och skall i undervisning och instruktion hålla sig därtill.
3 § Ansvar
3.1 Föreningen skall ha godkänd eller godtagbar instruktör. Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, träning och övrig utbildning sker i enlighet med UF:s regler och normer.
3.2 Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa utvecklingen inom sin idrott och att med uppmärksamhet och fasthet tillse att utövarna följer idrottens regler och normer.
3.3 Brott mot dessa regler skall omedelbart påtalas och den enskilde utövaren skall ges klara direktiv om gällande regler.
3.4 Varje instruktör och ledare som undervisar i självförsvar har skyldighet att informera utövare i brottsbalkens bestämmelser om nödvärnsrätt.
4 § Instruktion och träning
4.1 Instruktör och ledare skall i sin utbildning sträva efter att följa de framsteg som sker inom idrottslig forskning och utveckling.
4.2 Instruktör och ledare skall vara föredömen inom sin idrott och lära eleverna ett sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.
4.3 Vid undervisning skall instruktör:
1. Lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara enligt sitt UF:s normer.
2. Noggrant välja de tekniker och grepp som är anpassade till elevernas färdighet, ålder och utveckling.
3. Ge utövaren god kunskap i idrottens etikettsregler.
4.4 Instruktör och utövare får inte:
1. Träna av UF ej godtagbara tekniker eller använda otillåtna redskap.
2. Använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker.
3. Utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker.
4. Tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra idrotter.
5. Uppträda på ett sådant sätt att UF:s anseende och goda rykte skadas.
5 § Tävling
5.1 Vid tävling skall för varje idrott gällande tävlingsregler noggrant följas.
6 § Marknadsföring
6.1 All marknadsföring, inklusive uppvisning av Förbundets idrotter, skall vara vederhäftig, saklig och sanningsenlig.
6.2 Alla skall vid marknadsföring av våra idrotter iakttaga god sportslig sed och vid kontakt med allmänhet, myndighet och massmedia främja UF:s anseende och goda rykte.
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 Det åligger FS, UF-styrelser, distriktsstyrelser och föreningsstyrelser att övervaka att dessa regler följs.
7.2 I den mån FS beslutar om övergripande policy eller föreskrift rörande enskild fråga eller förhållningssätt och som inte i detalj styrs av stadgar, skall den tillämpas av alla i förbundet ingående UF, kommittéer, föreningar och medlemmar, i den mån möjligt är, så snart beslut om sådan policy eller föreskrift trätt i kraft.


Nu har jag inte fått stadgarna till det underförbund som krav maga ingår i men iom att krav maga ingår i SB&K så godkänner de dessa stadgar och lyder under dem. Alla kamparter inom SB&K lyder alltså under detta 10 kap Etiska normer citerat ovan.

Själv tycker jag att 10.4.4.3 och 10.4.4.4 ska stå med så som i utkastet. Man får inte tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra klubbar eller idrotter inom Förbundet, eller uppträda på ett sådant sätt att idrottens anseende och goda rykte skadas.

Det är bara punkt 1 och 2 under 4.4 som jag är tveksam till. Nedsättande håller jag med om att man inte ska vara, men ordet "förråande" är jag inte helt på det klara med. Jag är lite nyfiken på hur SB&K tolkar det. Väldigt många andra arter inom SB&K sysslar inte bara med bekväma mystekniker.

Sen punkt 2 som har det väldigt breda otydliga ordet "olämpliga". Även där är jag nyfiken på hur SB&K tolkar det.
_________________
- Niklas Mårdby
Ordförande i Svenska HEMA-förbundet (SvHEMAF)
Gilla Förbundet på Facebook
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Förbundsfrågor Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2005
Sidan tog 0.11 sekunder att ladda.